ارتباط با انجمن اولیا و مربیان  
 
 
جهت ارتباط با انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری(س) می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید:
 
anjoman@khadijekobra.sch.ir
 
   

 

 ن
 نام و نام خانوادگی      سمت      
 آقای رحمتیان  
آقای دلشادی
 
 آقای فرخی  
آقای مدنی زاده  
 آقای قوام شیرازی  
  آقای دوست محمدی  
آقای حسنی مهربان  
 آقای فرامرز  
 آقای صفائیان  
آقای کاردان  
آقای جوادی  
آقای سوزلو  
آقای فرهادی