ارتباط با انجمن اولیا و مربیان  
 
 
جهت ارتباط با انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری(س) می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید:
 
anjoman@khadijekobra.sch.ir
 
   

 

 نام و نام خانوادگی      سمت      
جناب آقای  رحمتیان  
جناب آقای دوست محمدی
 
جناب آقای  مدنی زاده  
جناب آقای فرهادی  
جناب آقای احمدی  
جناب آقای  دلشادی  
جناب آقای فرخی  
جناب آقای سوزلو  
جناب آقای قوام شیرازی