ارتباط با انجمن اولیا و مربیان

 
 
جهت ارتباط با انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری(س) می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید:
 
anjoman@khadijekobra.sch.ir
 

 

 ن
 نام و نام خانوادگی      سمت      
 آقای رحمتیان عضو اصلی انجمن
آقای فرامرز
عضو اصلی انجمن
 آقای چالویی عضو اصلی انجمن
آقای حسنی مهربان عضو اصلی انجمن
 آقای طباطبایی عضو اصلی انجمن
  آقای اکبری عضو اصلی انجمن
آقای نمازی عضو اصلی انجمن
 آقای زند عضو اصلی انجمن
 آقای موسوی راد عضو اصلی انجمن
 آقای رضایی عضو اصلی انجمن